Menu

Rodzaje i podział magazynów wysokiego składowania

(2017-10-05)

Magazyny służą do przechowywania różnego typu towarów. Są niezbędne w przemyśle, spedycji i transporcie. Obecnie obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na magazyny wysokiego składowania, które dają przedsiębiorstwom znacznie większe możliwości niż tradycyjne magazyny o małej kubaturze.

Magazyn wysokiego składowania – definicja

Obecnie nie istnieje prawna definicja magazynu wysokiego składowania (zarówno w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i Polskich Normach). Pojawia się jednak ona w opracowaniach na temat gospodarki magazynowej. Wiele z nich, aby określić jaki obiekt można uznać za magazyn wysokiego składowania przyjmuje różnego typu kryteria, a przede wszystkim kryterium wysokości, według którego magazyny dzielimy na:

- magazyny niskiego składowania (do 4,2 m),
- magazyny średniego składowania (od 4,2 do 7,2 m),
- magazyny wysokiego składowania (powyżej 7,2 m).

Magazyny wysokiego składowania to budynki magazynowe charakteryzujące się znaczną wysokością użytkową i wyższym stopniem wypełnienia kubatury obiektu niż w przypadku tradycyjnych magazynów. Magazyny wysokiego składowania występują najczęściej jako magazyny zamknięte, zmechanizowane lub zautomatyzowane w postaci wysokiej jednokondygnacyjnej hali wykonanej z lekkich materiałów budowlanych.

Tego typu obiekt wyposażony jest w wielopoziomowe regały, specjalistyczne rampy przeładunkowe, programowane transportery, przenośniki oraz specjalistyczne układnice i dźwignice regałowe. Analiza stanów magazynowych prowadzona jest przez zintegrowany system komputerowy, co gwarantuje wysoką sprawność techniczną i bezpieczeństwo przechowywanych towarów.

Obsługa regałów odbywa się za pomocą kierowanych przez operatorów systemowych wózków widłowych lub wózków do komisjonowania. Umożliwia to dostęp do wszystkich poziomów magazynu. Taki system jest bezpieczny, ponieważ piesi pracownicy nie znajdują się w przejściach między regałami.

Magazyn wysokiego składowania – przepisy BHP

Magazyn wysokiego składowania, jak każdy inny magazyn musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). W nim szczegółowo opisano obowiązki pracodawcy, organizację pracy i wymogi dotyczące składowania materiałów, ich podnoszenia oraz przenoszenia (również ręcznego), a także transportu wewnątrzmagazynowego. Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych podnosi bezpieczeństwo pracy i składowanych towarów.

Zgodnie z § 69 tego Rozporządzenia regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się. Masa składowanych materiałów nie może przekraczać maksymalnego obciążenia regałów i półek, a masa regałów wraz ze składowanym na nich ładunkiem nie może przekraczać maksymalnego obciążenia podłóg i stropów. Wysokość składowania materiałów określa pracodawca, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników w trakcie prac załadunkowo-rozładunkowych.

Magazyny wysokiego składania w technologii Remco

Ze względu na kubaturę obiektu jakim jest magazyn wysokiego składowania, wymagane jest zastosowanie lekkiej konstrukcji. Jej budowa jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii REMCO, którą w Polsce wykonuje firma Ocmer. Budowa magazynu w tym systemie polega na wykonaniu konstrukcji z blachownicowych ram stalowych, którą tworzą słupy i rygle o sztywności równej przebiegom momentów zginających. W dachu i ścianach umieszcza się stężenia typu X oraz zimnogięte kształtowniki typu Z. Całość obudowana jest blachą trapezową.

W technologii REMCO zbudowanych zostało już wiele magazynów wysokiego składowania, m.in. hala magazynowa o wysokości 24,5m dla firmy TME Sp. z o.o. Realizacja tego projektu obejmowała opracowanie planu budowy, wykonanie fundamentów pod posadzkę oraz generalny nadzór nad przebiegiem prac budowlanych.

Materiał sponsorowany

X