Menu

Delegowanie pracowników z zagranicy do pracy w Polsce

Delegowanie pracowników z zagranicy do pracy w Polsce

Delegowanie pracowników z zagranicy do Polski jest skomplikowanym pod względem prawnym i biurokracyjnym procesem. Jego złożoność wynika ze specyfiki postępowania, w którym pod uwagę muszą być brane często bardzo odmienne systemy prawne obu krajów. Zagraniczni pracodawcy, którzy planują oddelegować do pracy w Polsce zatrudnionych przez siebie pracowników, muszą spełnić określone obowiązki wynikające nie tylko z polskich przepisów o delegowaniu, ale również przyjrzeć się systemowi zagranicznemu.

Podstawa prawna delegowania pracowników z zagranicy do pracy w Polsce

Kwestie delegowania pracowników z zagranicy do pracy w Polsce są regulowane przez ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniona Ustawą z dnia 24 lipca 2020r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw ( dalej: „Ustawa” ). Ustawa nakłada szereg obowiązków, które podmiot powierzający wykonywanie pracy musi spełnić, m.in. nakłada na pracodawcę delegującego obowiązek złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia o delegowaniu pracownika. Oświadczenie musi być złożone najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w pierwszym dniu pracy delegowanego pracownika na terytorium Polski. Dokument musi zostać złożony w formie pisemnej do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie lub za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy albo w formie elektronicznej, poprzez profil zaufany e-PUAP. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy zarówno samej zagranicznej firmy, jak i zagranicznych agencji pracy tymczasowej i agencji wynajmującej personel, które kierują pracownika tymczasowego do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika realizującego usługi na rzecz polskiego kontrahenta z wykorzystaniem pracowników skierowanych do niego z agencji. W takiej sytuacji agencja jest bowiem uznawana za pracodawcę delegującego pracownika na terytorium Polski.

Delegowanie pracowników z zagranicy do Polski – dodatkowe obowiązki pracodawcy

Każdy pracownik wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie Polski musi odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dotyczy to również pracowników delegowanych do pracy w Polsce, którzy muszą mieć zapewnione przez pracodawcę odpowiednie przeszkolenie przed dopuszczeniem ich do pracy oraz odbywać okresowe szkolenia. Pracodawca jest ponadto zobowiązany do przekazania pracownikowi czytelnych instrukcji i informacji dotyczących zajmowanego przez niego stanowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. Uzyskanie takich informacji pracownik potwierdza własnym podpisem.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy, pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski ma także dodatkowy obowiązek wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy. Tak wyznaczona osoba przez cały okres delegowania powinna przebywać na terenie RP. Dane osobowe i kontaktowe osoby pośredniczącej powinny zostać wskazane w oświadczeniu o delegowaniu pracowników. O każdej ich zmianie należy natomiast informować Państwową Inspekcję Pracy w terminie 7 dni roboczych od chwili ich zaistnienia.

Artykuł powstał we współpracy z firmą EmployerPoland.pl

X