Menu

Czym są magazyny ADR i co można w nich przechowywać?

Czym są magazyny ADR i co można w nich przechowywać?

Odpowiednio przygotowane magazyny są konieczne do przechowywania różnego typu towarów, łącznie z wielorakimi maszynami i toksycznymi substancjami. Bardzo ważne jest to, aby powierzchnia magazynowa była dostosowana do rodzaju składowanych materiałów. Magazynowanie towarów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością spełniania odgórnie narzuconych, rygorystycznych przepisów. Niezbędne okazuje się być wynajęcie magazynu ADR.

Co jest składowane w magazynach ADR?

Przechowywanie niektórych surowców i produktów wiąże się z koniecznością zachowania specyficznych środków ostrożności. Mowa jest tutaj o towarach stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo, które podczas składowania mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne i otoczenie. Chodzi o materiały mogące stanowić realne zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia. Niewłaściwie obsługiwane lub nieprawidłowo składowane mogą przyczynić się do zapłonu lub wybuchu, czyli do wyrządzenia szkód materialnych. Wymagają one wobec tego przechowywania w specjalnych magazynach.

Chcesz wynająć magazyn ADR na terenie Grodziska Mazowieckiego, sprawdź ofertę: https://www.axiimmo.com/magazyny/grodzisk-mazowiecki/magazyn-grodzisk-mazowiecki/

Pomieszczenia, w których przechowywane są towary uznane powszechnie za niebezpieczne, noszą potoczną nazwę magazynów ADR. Materiałami niebezpiecznymi pożarowo są wszelkiego rodzaju gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 st. C, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, materiały mające skłonności do samozapalenia. Magazyn ADR jest bezpiecznym magazynem do przechowywania wyżej wymienionych towarów. Jego budowa opiera się na przepisach prawa budowlanego i przepisach przeciwpożarowych.

Towary niebezpieczne – jaki magazyn należy wynająć do ich przechowywania?

Wybór odpowiedniego magazynu do składowania towarów uznanych za potencjalnie niebezpieczne musi być dobrze pomyślany. Budynek musi spełniać nie tylko przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe, ale też szereg innych wymogów. Wszystko zależy od tego, jakie dokładnie materiały mają być przechowywanie w magazynie ADR. Każdy z nich przyporządkowany jest do jednej z klas zagrożenia. Wszystkie te przepisy trzeba wziąć pod uwagę już na etapie planowania budowy przestrzeni magazynowej.

Wybierając magazyn ADR, należy mieć na uwadze klasyfikację towarów niebezpiecznych. W pierwszej klasie znajdują się materiały i przedmioty wybuchowe. Drugą stanowią gazy, trzecią materiały ciekłe zapalne. Czwarta klasa obejmuje materiały stałe zapalne, samoreaktywne i wybuchowe stałe odczulone oraz samozapalne, wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne. Piąta klasa to materiały utleniające i nadtlenki organiczne. Na szóstą klasę składają się materiały trujące i zakaźne. Z kolei siódma klasa dotyczy materiałów promieniotwórczych. W ósmej klasie mamy materiały żrące. W ostatniej klasie zagorzenia znalazły się różne materiały i przedmioty.

Zobacz inne magazyny do wynajęcia w Grodzisku Mazowieckim: https://www.axiimmo.com/magazyny/region-warszawa/grodzisk-mazowiecki/

Magazyn ADR musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, urządzenia sygnalizujące powstałe zagrożenia; środki neutralizujące, gaśnicze, łączności dla pracowników, pierwszej pomocy. Każda osoba pracująca w magazynie, w którym składowane są towary niebezpieczne, musi zachowywać szczególną ostrożność i stosować wszystkie niezbędne środki ochronne. Ważne jest to, aby materiały uznanie za niebezpieczne były przechowywane w szczelnych oraz odpowiednio zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach. Sam magazyn ADR musi mieć tak zabezpieczoną przestrzeń, aby w razie wylania się jakiejś szkodliwej substancji, nie doszło do powstania szkód.

O czym jeszcze należy pamiętać?

W przypadku magazynów ADR znaczeni ma nawet to, w jakiej znajdują się one odległości od innych budynków, dróg, obiektów itd. Wymagania stawiane są także odnośnie infrastruktury wewnętrznej. Użytkowane wózki widłowe muszą być wyposażone w napęd elektryczny, a podsadzka po której się poruszają, odpowiednio odprowadzać ładunki elektryczne. W przypadku magazynowania niektórych rodzajów materiałów uznanych za niebezpieczne konieczne okazuje się być zainstalowanie dodatkowego systemu w postaci awaryjnej wentylacji wyciągowej. Podobnie jest ze specyficzną instalacją elektryczną i oświetleniem, które spełniają normy ATEX.

Dotyczy to przede wszystkim materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Na uwadze należy mieć także to, że niektóre grypy towarów niebezpiecznych nie mogą być składowanie w tym samym magazynie. Okresy przeglądów wyposażenia magazynów ADR, wszelkich instalacji i urządzeń wykorzystywanych podczas składowania materiałów niebezpiecznych mają skrócone okresy.

Liczyć trzeba się też z koniecznością uzyskania specjalnych statusów w przypadku przekroczenia progów dla konkretnych grup materiałów – zakład zwiększonego ryzyka i zakład dużego ryzyka. Statusy te są przyznawane są na podstawie kompleksowej dokumentacji. Decyzje podejmują jednostki straży pożarnej i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Niezbędne jest także uzyskanie decyzji środowiskowej, aby móc rozpocząć budowę magazynu ADR. Inwestor decydujący się na wynajęcie takiego budynku, zobowiązany jest do sprawdzenia tego, czy spełnia on wszystkie wyżej wymienione normy, wymogi.

X