Menu

Jaka jest przyszłość logistyki?

Jaka jest przyszłość logistyki?

Dyskusje o przyszłości logistyki często skupiają się na kwestiach optymalizacji, automatyzacji czy robotyzacji. Równie istotne są aspekty związane ze zrównoważonym transportem. Działania zmierzające do neutralizacji klimatycznej podejmowane są coraz częściej, co ma istotny wpływ na przyszłość logistyki.

Negatywny wpływ transportu - wzrost emisji CO2

Transport jest podstawą prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Jednak jego intensywny rozwój niesie za sobą również negatywne skutki. Głównym problemem o globalnym znaczeniu jest emisja zanieczyszczeń w wyniku spalania paliw kopalnych. Zagraża to środowisku naturalnemu i powoduje zmiany klimatyczne, polegające na wzroście temperatury na świecie (efekt cieplarniany).

Ponadto zanieczyszczenia atmosferyczne mają toksyczny wpływ na zdrowie ludzi. Uważa się, że spaliny samochodowe są o wiele bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenia generowane przez fabryki o charakterze przemysłowym.

Przed jakimi wyzwaniami stoi transport i logistyka?

Wzrost świadomości na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska sprawia, że nieustannie szuka się rozwiązań, które mają pomóc w ograniczeniu emisji CO2 i odwrócić tego skutki. Zadanie nie jest łatwe, bowiem ekologia musi iść w parze z ekonomią i interesami społecznymi.

Ekologiczny transport stał się przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Celem jest ograniczenie emisji CO2 do 2050 roku o 80% w porównaniu z rokiem 1990. Przed firmami spedycyjnymi zajmującymi się transportem stoi zatem niełatwe zadanie zrewolucjonizowania sposobów przewozu towarów.

Białe księgi opracowane przez Komisję Europejską zawierają wieloletnie plany działania, określają główne kierunki, szczegółowe cele i narzędzia do realizacji założeń transportu zrównoważonego. Sektor przewozu musi zużywać mniej energii, lepiej korzystać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na środowisko.

Kierunki rozwoju transportu zrównoważonego

Transport zrównoważony jest efektywny, wydajny ekonomicznie, spełnia oczekiwania społeczeństwa i jednocześnie minimalizuje szkodliwy wpływ na zdrowie publiczne, środowisko naturalne, gospodarkę i urbanistykę.

Rozwój transportu w aspekcie ekologicznym opierają się na następujących założeniach:

  • Poprawa efektywności energetycznej pojazdów we wszystkich rodzajach transportu.
  • Wprowadzenie alternatywnych paliw i systemów napędowych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  • Optymalizacja procesów logistycznych, w tym działań multimodalnych.
  • Unowocześnianie floty wszystkich gałęzi transportu.

Działania wspomagające zrównoważony rozwój w logistyce transportu

W walce z nadmierną emisją CO2 i zanieczyszczeniem środowiska niezbędne jest wprowadzanie wielokierunkowych i skoordynowanych działań. Jednym ze sposobów na ograniczenie spalin jest promowanie transportu zeroemisyjnego, który umożliwi firmom osiągnięcie neutralności klimatycznej. Rozwiązaniem są pojazdy elektryczne, hybrydowe czy napędzane wodorem. Dąży się do uniezależnienia floty samochodów ciężarowych od paliw ropopochodnych.

Jako paliwo alternatywne wykorzystywany jest wodór, który występuje w ilościach prawie nieskończonych (w przeciwieństwie do paliw kopalnych). Może zasilać pojazdy na 2 sposoby: jako paliwo, które ulega spalaniu w komorze silnika lub być wykorzystywany w ogniwach paliwowych do wytworzenia energii elektrycznej napędzającej silnik elektryczny.

Istotny jest też rozwój w sektorze samochodów elektrycznych. Silniki spalinowe nawet te nowoczesne wykorzystują tylko około 50% energii paliwa (pozostałe 50% to tarcie i emisje ciepła). Natomiast elektryczne cechują się sprawnością na poziomie 90%. Kluczowe znaczenie przy popularyzacji pojazdów elektrycznych ma jednak postęp w zakresie wydajności akumulatorów.

Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w logistyce międzynarodowej to kolejne działanie podejmowane w ramach walki o czystość powietrza. Część popytu musi być przesunięta z przewozu drogowego na bardziej ekologiczny kolejowy oraz żeglugę morską i śródlądową.

Działaniem wspomagającym transport zrównoważony jest wykorzystanie rozwiązań IT do optymalizacji logistyki. Przykładowo, wprowadzenie telematyki do floty samochodów ciężarowych pozwala podnieść poziom kontroli nad jej pracą. Uzyskanie informacji o zużyciu paliwa, technice jazdy kierowcy, awaryjnym hamowaniu, zakresie prędkości obrotowych silnika itp. pozwala rozwijać kompetencje w zakresie ecodrivingu.

Optymalizacja logistyki polega też na ograniczeniu pustych przebiegów i maksymalizacji wydajności ładunkowej ciężarówek. To działanie może być realizowane poprzez współpracę firm spedycyjnych konsolidujących swoje ładunki i realizujących wspólne przewozy. Generuje to wymierne korzyści nie tylko środowiskowe, ale także ekonomiczne.

Czy inwestowanie w zrównoważone technologie i innowacje jest opłacalne?

W przeszłości zrównoważony rozwój był postrzegany jako koszt obciążający budżet firmy. Inwestowanie w technologie i innowacje mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko było zbędnym wydatkiem.

Tymczasem zrównoważony transport i logistyka idą w parze z większą wydajnością. Przyjazne dla środowiska rozwiązania przynoszą wymierne korzyści w postaci oszczędności finansowych, pozostawiając czas transportu czy terminowość na tym samym poziomie.

Eksperci uważają, że firmy, w tym spedycyjne, które rozumieją potrzebę zrównoważonego rozwoju w przyszłości będą dominować w biznesie.

X